Wymagania dotyczące zgodności w obszarze §


Opis certyfikatu

Certyfikat zgodności § wydawany jest dla obszaru zgodności formalnej, a obejmuje wszelkie wymogi formalne dla oprogramowania wynikające z kontekstu użycia. Stosowany jest dla określonych w Deklaracji Zgodności obszarów zastosowania. Wymagane jest aby w instrukcji użytkownika lub na stronie producenta widniała szczegółowa informacja na temat obszarów zastosowania produktu, dla której wydano certyfikat zgodności.

Symbol certyfikatu

Nadanie certyfikatu wiąże się z przyznaniem prawa do stosowania dla konkretnego numeru wersji znaku towarowego §, który zaprezentowany jest na rysunku poniżej.

Znak potwierdzający zgodność w obszarze formalnym

Przy znaku podaje się poziom certyfikacji, dokładny numer wersji oraz informacje o miejscu w którym można zapoznać się z deklaracja zgodności specyfikująca biznesowe konteksty użycia oraz datę dla której występuje zgodność z wymaganiami formalnymi.

Poziomy certyfikacji

Obszar certyfikacji obejmuje wszelkie charakterystyki jakościowe (w tym również objęte certyfikacja w ramach znaków E i S), ale pod katem zgodności formalnej. Sposób certyfikacji rozpoczyna się od identyfikacji wymagań formalnych i wyspecyfikowaniu wynikających z nich charakterystyk. Przyznanie produktowi odpowiedniego poziomu certyfikatu wiąże się z poświadczeniem przez Jednostkę Certyfikującą spełnienia wszystkich wymogów dla danego poziomu (w sytuacji kiedy wynik choćby jednego pomiaru nie spełnia wymagań minimalnych określony poziom certyfikacji nie może być przyznany).

Wymagania szczegółowe

W przypadku określenia w deklaracji kontekstów użycia, należy uzupełnić zestaw mierzonych parametrów o parametry wynikające z danego kontekstu użycia.

Poziom podstawowy

Wymaganie

Wymagana cecha (miara)

Odniesienie do modelu

Oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami formalnymi dla szybkości pracy i łatwosci dostosowania, o ile takie występują

W przypadku oprogramowania użytkowanego przez określone grupy użytkowników (np. z ograniczeniami ruchowymi i percepcyjnymi) lub w określonych miejscach (np. miejsca o dużym natężaniu światła i dźwięku) oprogramowanie spełnia wymagania formalne dla takich sposobów użycia.

Usability in use, Adaptability in use / Compliance

Oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami formalnymi dla bezpieczenstwa

W przypadku oddziaływania na sferę bezpieczeństwa operatora, innych osób, mienia lub środowiska, lub w przypadku przechowywania informacji objętych ochrona (w tym tajemnica przedsiębiorstwa użytkownika) oprogramowanie zapewnia poziom bezpieczeństwa zgodny z wymogami formalnymi dla tych obszarów.

Security in use, Safety in use / Compliance

Oprogramowanie jest zgodne z przepisami dotyczącymi przetwarzania danych zgromadzonych w oprogramowaniu

Oprogramowanie przetwarza i utrwala dane w sposób zgodny z przepisami, a w szczególności z ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o rachunkowości, ustawa prawo bankowe, ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne itd.

Context in use / Compliance

Oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami dla biznesowego kontekstu użycia

Oprogramowanie spełnia wymagania formalne dla obszarów użycia wynikających z deklaracji zgodności.

Context in use / Compliance

Oprogramowanie jest wolne od wad prawnych

Oprogramowanie składa się wyłącznie z komponentów, których użycie jest zgodne z prawem.

 

Wymagania szczegółowe dla certyfikacji §

Wymagania szczegółowe dotyczące ewaluacji

Ewaluacji poddawane są wymogi wynikające z Deklaracji zgodności przygotowanej przez Zgłaszającego wraz z wytycznymi dot. sposobu użytkowania aplikacji. Przyjmuje się, że wszystkie rzeczy nie określone w wytycznych dot. sposobu użytkowania oprogramowania nie występują po stronie użytkownika.