Wymagania dotyczące zgodności w obszarze E


Opis certyfikatu

Certyfikat zgodności E wydawany jest dla obszaru Ergonomii i Efektywności. Obejmuje elementy modelu SQuaRE: Użyteczność (Usability in use) oraz Dostosowalność (Adaptability in use). Certyfikat stosowany jest dla określonych w Deklaracji Zgodności obszarów zastosowania. Wymagane jest aby w instrukcji użytkownika lub na stronie producenta widniała szczegółowa informacja na temat obszarów zastosowania produktu, dla której wydano certyfikat zgodności.

Symbol certyfikatu

Nadanie certyfikatu wiąże się z przyznaniem prawa do stosowania dla konkretnego numeru wersji znaku towarowego E, który zaprezentowany jest na rysunku poniżej.

Znak potwierdzający zgodność w obszarze ergonomii

Przy znaku podaje się poziom certyfikacji, dokładny numer wersji oraz informacje o miejscu w którym można zapoznać się z deklaracja zgodności specyfikująca biznesowe konteksty użycia, oraz parametrami środowiska na którym badano efektywność oprogramowania..

Poziomy certyfikacji

Obszar certyfikacji obejmuje 2 charakterystyki: Użyteczność (Usability in use) oraz Dostosowalność (Adaptability in use). Przyznanie produktowi odpowiedniego poziomu certyfikatu wiąże się z poświadczeniem przez Jednostkę Certyfikującą spełnienia wszystkich wymogów dla danego poziomu (w sytuacji kiedy wynik choćby jednego pomiaru nie spełnia wymagań minimalnych określony poziom certyfikacji nie może być przyznany).

Wymagania szczegółowe

Poniżej opisano podstawowe wymogi dla wszystkich obszarów zastosowań. W przypadku określenia w deklaracji kontekstów użycia, należy uzupełnić zestaw mierzonych parametrów o parametry z niego wynikające.

Poziom podstawowy

Wymaganie

Wymagana cecha (miara)

Odniesienie do

modelu

Oprogramowanie nie zmusza użytkownika do oczekiwania

Wszystkie ekrany/raporty wywoływane w celu wykonania na nich jakichś czynności pojawiają się szybko (szybkość jest zależna od częstotliwości użycia). Łączny czas przestoju w wyniku oczekiwania na reakcje oprogramowania przy typowym sposobie użytkowania nie przekracza 30 minut na 8 godzin pracy.

Usability in use / Effectiveness

Użytkownik pracując z oprogramowaniem szybko realizuje zadania

Oprogramowanie jest skonstruowane w taki sposób, że wykonanie każdej czynności (rozumie się przez to wszystkie zadania w oprogramowaniu jakie należy wykonać aby zrealizować zadanie) przez przeszkolonego użytkownika zajmuje mniej czasu niż wykonanie tego samego zadania w alternatywny sposób (bez użycia oprogramowania).

Usability in use / Productivity

Oprogramowanie jest przyjazne i wspiera użytkownika

Oprogramowanie zawiera rozwiązania ułatwiające użytkownikowi realizacje zadania, w szczególności takie, które umożliwiają wykorzystanie raz wprowadzonych informacji, weryfikują wystąpienie prostych błędów w danych wprowadzanych przez użytkownika i podpowiadają co należy wykonać.

Usability in use / Satisfaction

Oprogramowanie jest łatwe do nauczenia oraz do ponownego nauczenia po okresie nie używania (jest intuicyjne)

Przeszkolenie użytkownika w zakresie używania oprogramowania nie zajmuje więcej czasu niż przeszkolenie użytkownika w sytuacji gdyby czynności były realizowane bez oprogramowania. Oprogramowanie posiada wbudowane i łatwe do odnalezienie objaśnienia dla użytkownika opisujące sposób w jaki realizuje się poszczególne zadania.

Adaptability in use / Learnability

Oprogramowanie jest zgodne z wymaganiami formalnymi dla szybkości pracy i łatwości dostosowania, o ile takie występują

W przypadku oprogramowania użytkowanego przez określone grupy użytkowników (np. z ograniczeniami ruchowymi i percepcyjnymi) lub w określonych miejscach (np. miejsca o dużym natężaniu światła i dźwięku) oprogramowanie spełnia wymagania formalne dla takich sposobów użycia.

Usability in use, Adaptability in use / Compliance

Wymagania szczegółowe dla certyfikacji E

Wymagania szczegółowe dotyczące ewaluacji

Proces ewaluacji związany jest z wymaganiami deklarowanych kontekstów użycia oraz parametrami technicznymi systemu. Ewaluacja przeprowadzana jest przez Jednostkę Certyfikującą w systemie skonfigurowanym zgodnie z tymi parametrami.